Reklamasjon

Har de leverte produktene mangler, ber vi om at du kontakter forhandleren produktene ble kjøpt hos.

Retningslinjer for innmelding av reklamasjon:

  • Vårt ordrenummer
  • Kontaktperson, adresse og telefonnummer
  • Beskrivelse av reklamasjonen og legg gjerne ved bilde
  • Synlig skade eller mangler på produktet skal meldes inn før produktet tas i bruk, og senest 14 dager etter mottak jmf. NS 8409. Varslingsplikt dersom produktet har synlig feil eller mangler.
  • Transportskader må være anmerket på fraktbrev. Dersom skade ikke er anmerket, må dette dokumenteres i form av bilder, før reklamasjonen kan behandles av oss.

NB! Dersom det skulle vise seg at reklamasjonen ikke skyldes feil eller mangler påført av oss, men heller feil innsetting, manglende vedlikehold eller feil bruk, vil et eventuelt fremmøte kunne bli fakturert. Er du i tvi, anbefaler vi deg å studere den informasjonen som er lagt ut på vår side ”Forvaltning, drift og vedlikehold”, før du melder inn din reklamasjon.

Send inn din reklamasjon her: REKLAMASJONSKJEMA

service@h-vinduetbauge.no

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder ikke forbrukerkjøp

Generelt
Leveranser fra medlemsbedrifter i NTL skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr 27), med de særskilte unntak som følger nedenfor. Øvrige særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som fremgår av tilbud/ordrebekreftelse, går foran disse salgs- og leveringsbetingelsene, kjøpsloven og NS 8409.

Selgers tilbud
Selgers tilbud er bindende i 60 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eks mva og andre offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og reguleres i hht SSB’s byggekostnadsindeks på leveringstidspunkter.

Endring av bestilling
Av produksjonstekniske årsaker må endringer av bestillinger være selger innen korrigeringsfristens utløp (se dato på ordrebekreftelse). Endringer skal skje pr. telefaks, vanlig post eller e-post. Leverandøren har rett til å øke prisen dersom endringen medfører høyere kostnader. Foretas endring etter dette tidspunkt plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen.

Betalingsbetingelser
Netto pr 30 dager eller i henhold til avtale. Selger forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å kreve dette endret til kontant før levering, evt at kunden stiller tilfredsstillende sikkerhet før levering. Dersom levering av en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for leverte varer. Etter forfall beregnes morarente i henhold til gjeldende lov om renter ved forsinket betaling.

Levering/risikoens overgang
Leveringsbetingelser i henhold til avtale. Ved levering til byggeplass må kjøper sørge for kjørbar vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass. Levering anses skjedd når varene er losset av bilen og risikoen går samtidig over på kjøper. Lagring av varene på byggeplass, transport fra losseplass og inn i bygget, internt på byggeplassen eller lignende, utføres av og skjer for kjøpers ansvar og risiko. Ved levering til kjøpers lager overtar kjøper ansvaret for varen når dette er satt tilgjengelig for truck på bilens løftelem eller lasteplan. Ved henting av varer overtar kjøper risiko for varen når varen er levert rampekant.

Kontroll av varen/reklamasjon
Kjøper plikter å kontrollere varene nøye ved mottakelsen, herunder at antall, størrelse, evt farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere synlige skader. Avviksmelding skal straks gis skriftlig til sjåfør. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, mister kjøper rett til å reklamere på manglende enheter eller transportskader.

Leveringsforskyvning fra kjøper
Dersom leveringen utsettes etter ønske/krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Risikoen for varene går samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale lagerleie for den perioden varene står hos selger utover opprinnelig avtalt leveringstid.

Forsinkelse
Selger plikter å informere kjøper straks om forsinkelse. Samlet dagmulkt og/eller erstatningsansvar for forsinkelser skal ikke overstige 10% av kontraktssummen. Ved vesentlig forsinkelse, og som selgeren er ansvarlig for, kan kjøper dog heve avtalen.

Mangler
Dersom den leverte varen har mangel, har selgeren etter eget valg rett til å foreta retting eller omlevering, jfr. kjøpsloven § 36. Erstatning kan kun kreves dersom selger ikke har foretatt retting/omlevering innen rimelig tid og kjøper kan dokumentere at forholdet har påført ham tap. Selger er uansett ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap.

Tvisteløsning
Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler.

Garanti

Produktene leveres i hht forbrukerkjøpsloven forutsatt at lagring, montering og vedlikehold er gjort i henhold til produsentens anbefalinger.